Collection du Musée de Mashteuiatsh / ©Thomas Siméon

Tous nos documents en Innu aimun

SHASH PETAPAN

Takuatshi-pishimu Shash Petapan Tipatshimun

Shash Petapan - Shetan-pishimu 2023

Shash Petapan uinasku-pishim 2023

Shash Petapan epishinimishkueu 2023

Shash Petapan tshishe-pishum 2023

BILAN 2023

Bilan 2023 des Chefs du Regroupement Petapan - Version Innu aimun

 

VIDÉOS

Tshe kuane ua isishuemukuet tishtuakan neshtelu ashu peik (31) uinishku pishum nishelu ashu nest eteshtet pupun (2023)?